ҮЕҰ мәліметтер базасындағы сауалнама

АҚТӨБЕ ЖӘНЕ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ҮЕҰ МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫНДАҒЫ САУАЛНАМА

Құрметті үкіметтік емес ұйымдарының басшылары!

Жұмыс істеп тұрған коммерциялық емес, Ақтөбе қаласы мен Ақтөбе облысының қоғамдық ұйымдарының мәліметтер базасын жаңарту үшін ұсынылған кестені /төмендегі/ қағаз нұсқасында немесе npoaktobe.kz сайтында электрондық нысанда толтыру арқылы сіздің ұйымыңыз туралы ақпарат беруіңізді сұраймыз. Бұл ақпарат Ақтөбе облысындағы ҮЕҰ қауымдастығының сайтында, қала мен облыс әкімдігінің сайтында, city04.kz орналастырылады, сонымен қатар барлық ниет білдірген мемлекеттік органдардың, халықаралық және қазақстандық қорлардың өкілдеріне, азаматтарға серіктестік пен ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік береді.

ҰйымныңатауыМәлімет
Ұйым туралы ақпарат  
Басшылар туралы ақпарат  


hj

«Ақтөбе облысындағы «Бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарды қолдау жөніндегі қоғамдық орталықты ұйымдастыру және дамыту» жобасын Ақтөбе облысының үкіметтік емес ұйымдар Ассоциациясы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының мемлекеттік гранты шеңберінде Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен жүзеге асырады


 

Уважаемый руководитель НПО!

С целью актуализации базы данных действующих некоммерческих, общественных организаций города Актобе и Актюбинской области просим Вас предоставить данные о вашей организации, заполнив предлагаемую таблицу/ниже/в бумажном варианте либо в электронной форме на сайте npoaktobe.kz. Анкетные данные НПО  будут размещены на сайте Ассоциации НПО Актюбинской области, сайтах акимата города и области, сity04.kz, а также будут предоставлены всем желающим представителям государственных органов, международных и казахстанских фондов, граждан для установления партнерства и сотрудничества.

Наименование организацииДанные
Сведения об организации  
Сведения о руководителе  


Проект  «Организация и развитие гражданского центра для поддержки неправительственных организаций по принципу «одного окна» в  Актюбинской области»реализуется ОЮЛ «Ассоциация неправительственных организаций Актюбинской области» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Переключение языка